Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.altacover.com

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Sklep www.altacover.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Regulamin określa warunki zawierania i rozwiązywania Umów Sprzedaży Produktu oraz tryb
postępowania reklamacyjnego, a także rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
przez Sklep www.altacover.com, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i
rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
3. Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług
Elektronicznych Sklepu www.altacover.com zobowiązany jest do przestrzegania postanowień
niniejszego Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

4.1. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz.
1204 ze zm.),
4.2. Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
4.3. Ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 r.
(Dz.U. 2016 poz. 1823),
4.4. Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne
właściwe przepisy prawa polskiego.


§ 2

DEFINICJE ZAWARTE W REGULAMINIE

1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.altacover.com
umożliwiający utworzenie Konta.
2. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.altacover.com
umożliwiający złożenie Zamówienia.
3. KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę
Sprzedaży ze Sprzedawcą.
4. KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej
bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie
teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym
informacje o złożonych Zamówieniach.
6. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i
otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących
od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.
7. PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
8. REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
9. SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.altacover.com.

10. SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA
"QUICKCLICK Sp. z o.o." z siedzibą w Warszawie (04-186) przy ul. Grochowskiej 23/31 bud.i, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000920351, o numerze NIP 1132893780, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 100 000 zł, adres
poczty elektronicznej (e-mail): info@altacover.com, numer telefonu: +48 534 700 035.
11. SYSTEM OPINII - Usługa Elektroniczna udostępniona Klientom przez Usługodawcę, umożliwiająca
zamieszczanie opinii dotyczących przebiegu i realizacji transakcji.
12. UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za
pośrednictwem Sklepu.
13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi
Elektronicznej.
15. ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży
Produktu ze Sprzedawcą.

§ 3

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW ORAZ ICH ZAMAWIANIA

1. Sklep www.altacover.com prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów za pośrednictwem sieci
Internet, wyłącznie na rzecz Konsumentów.
2. Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych i zostały legalnie
wprowadzone na rynek polski.
3. Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu
przepisów prawa. Klient, składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na
warunkach podanych w jego opisie.
4. Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN)
i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
5. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta
Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się
pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
6. Zamówienia można składać:

6.1 poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.altacover.com) –
24 godziny na dobę przez cały rok,
6.2 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@altacover.com,
6.3 telefonicznie pod numerem telefonu: 534 700 035.

7. W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i
akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
9. Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od
10:00 do 18:30 w dni robocze. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 14:30, w soboty,
niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
10. Produkty w promocji (wyprzedaży) posiadają limitowaną liczbę sztuk i Zamówienia na nie będą
realizowane według kolejności ich wpływania aż do wyczerpania się zapasów danego Produktu.

11. Podanie nr NIP przez nabywcę w chwili składania zamówienia w sklepie internetowym oznacza, że nabywca identyfikuje się wobec sprzedawcy jako przedsiębiorca (przedsiębiorstwo) będący czynnym podatnikiem VAT tj dokonuje zakupu do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą

§ 4

ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY

1. Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta Zamówienia
udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami, zgodnie z § 3 pkt 6 oraz 8.
2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie.

3. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji powoduje związanie Klienta jego
Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje
poprzez przesłanie wiadomości e-mail.
4. Potwierdzenie przyjęcia Zamówienia do realizacji zawiera:

4.1. potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
4.2. formularz odstąpienia od umowy,
4.3. niniejszy Regulamin zawierający pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy.

5. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 4 zostaje zawarta
Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
6. Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzona dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT na życzenie Klienta). W przypadku zamówień z dostawą na adres dowód zakupu zostanie wystawiony i przesłany w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia. (Dotyczy osób fizycznych oraz osób prowadzących działalność gospodarczą - na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.12.2021 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących).


§ 5
SPOSOBY PŁATNOŚCI


1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

1.1. płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
1.2. płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (eservice, PayPal),
1.3. płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

2. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy
QUICKCLICK sp. z o.o., ul. Grochowska 23/31, 04-186 Warszawa, NIP: 1132893780
Numer konta do wpłat PLN: 88 2490 0005 0000 4500 9588 1257
Numer konta do wpłat EUR: PL47249010570000990273625698
Numer konta do wpłat GBP: PL38249010570000990473625698
Numer konta do wpłat CZK: PL73249010570000990773625698
Numer konta do wpłat USD: PL03249010570000990173625698
Numer SWIFT: ALBPPLPWXXX

3. W tytule przelewu należy wpisać  Zamówienie nr XXXXX.
4. W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje
zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają
dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich
banków.
5. W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych
adresowych.
6. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 3 dni
roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
7. W przypadku wyboru płatności opisanych w pkt 1.1 oraz 1.2 Produkt zostanie wysłany dopiero po
jego opłaceniu.

§ 6

KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY PRODUKTU

1. Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od
wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
2. Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy
Produktu przez przewoźnika:

2.1. Czas kompletowania Produktu wynosi 1 dzień roboczy.
2.2. Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od
1 do 2 dni roboczych (dostawa następuje wyłącznie w dni robocze z wyłączeniem sobót,
niedziel i świąt).

3. Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej, paczkomatów
(InPost) oraz firmy kurierskiej (DPD, UPS, Inpost).
4. Klient może odebrać Produkt osobiście po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub
mailowym.

§ 7 

REKLAMACJA PRODUKTU

1. Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
1.2. Okres gwarancji dla Produktów wynosi 24 miesiące i jest liczony od dnia dostarczenia
Produktu do Klienta.
1.3. Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.
1.4. Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i
prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2. Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z
tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z
dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.2. Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania
można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@altacover.com lub
pisemnie na adres: QUICKCLICK sp. z o.o. ul. Grochowska 23/31 04-186 Warszawa.
2.3. W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej
informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i
przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
2.4. Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: QUICKCLICK sp. z o.o. ul.
Grochowska 23/31 04-186 Warszawa.
2.5. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14
dni od zgłoszenia.
2.6. W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w
terminie 14 dni od zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z
uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty
odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
2.7. Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi na papierze lub innym trwałym
nośniku.

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Z zastrzeżeniem pkt 10 niniejszego paragrafu, Klient będący jednocześnie Konsumentem, który
zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne
oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie
udostępnionego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wygenerowanie
oświadczenia jest możliwe za pośrednictwem generatora dokumentów dostępnego TUTAJ.
2. W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument ma
obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę
do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy,
chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy
odesłanie Produktu przed jego upływem.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży należy dokonać zwrotu Produktu na adres:
QUICKCLICK sp. z o.o. ul. Grochowska 23/31 04-186 Warszawa.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem
korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i
funkcjonowania Produktu.
5. Z zastrzeżeniem pkt 6 oraz 8 Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego
dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że
Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi
kosztami.
6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób
dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi
poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
7. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta, może wstrzymać
się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem
lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
8. Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt 1 niniejszego paragrafu, ponosi
jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
9. Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w
którym Konsument objął Produkt w posiadanie, a w przypadku usługi od dnia zawarcia umowy.
10. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku
Umowy Sprzedaży:

10.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana,
wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego
zindywidualizowanych potrzeb,
10.2 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w
zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze
względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie
zostało otwarte po dostarczeniu,
10.3 w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze
względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
10.4 w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli Sprzedawca wykonał w
pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed
rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci
prawo odstąpienia od umowy,
10.5 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu
lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

11. Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi
(Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w
terminie ściśle określonym.

§ 9

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

1.1. zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
1.2. prowadzenie Konta w Sklepie,
1.3. Newsletter,
1.4. System Opinii.

2. Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach
określonych w Regulaminie.
3. Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych.
Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

§ 10

WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 9 pkt 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest
nieodpłatne.
2. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

2.1. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie
zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.2. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia
Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia
Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
2.3. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera
zawierana jest na czas nieoznaczony.
2.4. umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zamieszczeniu Opinii zawierana
jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zamieszczenia Opinii albo zaprzestania jej
zamieszczania przez Usługobiorcę.

3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym
posługuje się Usługodawca:

3.1. komputer (lub urządzenie mobilne) z dostępem do Internetu,
3.2. dostęp do poczty elektronicznej,
3.3. przeglądarka internetowa,
3.4. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4. Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi
obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób
trzecich.
5. Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

§ 11

REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu
Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:
info@altacover.com.
2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących
przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane
kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez
Usługodawcę.
3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później nił w terminie 14
dni od zgłoszenia.
4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy
podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

§ 12

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH


1. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

1.1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
1.2. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania
przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres: info@altacover.com.
1.3. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze
ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w
szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym

wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego
terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia
woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
1.4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w
każdym czasie w drodze porozumienia stron.


§ 13

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.altacover.com korzystają
z ochrony prawnoautorskiej i (z zastrzeżeniem § 13 pkt 3 oraz elementów wykorzystywanych na
zasadzie licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Michała Molickiego. oraz

Adama urbańskiego wykonujących działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą QUICKCLICK
sp. z o.o, ul. Grochowska 23/31, 04-186 Warszawa, NIP: 1132893780,
REGON: 362209283. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną
Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.altacover.com, bez
zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy,
któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.altacover.com
stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje
odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie
internetowej Sklepu pod adresem www.altacover.com należą do ich właścicieli i są używane
wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu pod adresem
www.altacover.com użyte są w celach informacyjnych.


§ 14

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce
zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
3. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane
w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu, z
uwzględnieniem ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich. Jeśli jednak nie
byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą
rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
4. Sądowe rozstrzyganie sporów:

4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami
kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) niebędącym
jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę
Usługodawcy.

5. Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów
rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny
jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596. Konsument
może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów

lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona
konsumentów. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania
reklamacyjnego jest bezpłatne.
6. Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za
pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod
adresem: http://quickclick.vxm.pl/quickclick/GROWTENT/dokumenty/odstapienie_wzor.pdf

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel