Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

www.altacover.com

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego
www.altacover.com jest QUICKCLICK SPÓŁKA CYWILNA wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do
spraw gospodarki, miejsce wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul.
Grochowska 23/31, 04-186 Warszawa, NIP: 1132893780, REGON: 362209283, adres poczty
elektronicznej (e-mail): info@altacover.com, numer telefonu: +48 534 700 035, zwana dalej
„Administratorem" i będąca jednocześnie „Usługodawcą”.
2. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem strony internetowej są
przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
3. Wszelkie wyrazy lub wyrażenia pisane w treści niniejszej Polityki Prywatności z dużej litery należy
rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Sklepu internetowego www.altacover.com.

§ 2

RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH


1. CEL PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA. Administrator przetwarza dane osobowe
Usługobiorców Sklepu www.altacover.com w przypadku:
a) rejestracji Konta w Sklepie, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym
Kontem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy o świadczenie usługi
drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem Sklepu),
b) składania zamówienia w Sklepie, w celu wykonania umowy sprzedaży, na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO (realizacja umowy sprzedaży),
c) zapisania się do Newslettera w celu przesyłania informacji handlowych drogą
elektroniczną. Dane osobowe są przetwarzane po wyrażeniu odrębnej zgody, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH. W przypadku:


a) Konta Usługobiorca podaje:
 Imię i nazwisko,
 Login,
 Adres,
 Adres e-mail.
b) Zamówienia Usługobiorca podaje:
 Imię i nazwisko,
 Adres,
 Adres e-mail,
 Numer telefonu,
c) Newslettera Usługobiorca podaje
 Imię i nazwisko,
 adres e-mail.

3. OKRES ARCHIWIZACJI DANYCH OSOBOWYCH. Dane osobowe Usługobiorców przechowywane są
przez Administratora:


a) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak
jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający

okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin
przedawnienia wynosi lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.
b) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, tak długo, aż zgoda nie
zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi
przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone
wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi
lat dziesięć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata.

4. Podczas korzystania ze Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres
IP przypisany do komputera Usługobiorcy lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa
domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Od Usługobiorców mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach
i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w Sklepie.
Podstawą prawną tego rodzaju czynności jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne.
7. Dane osobowe będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany w formie profilowania, o ile
Usługobiorca wyrazi na to zgodę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Konsekwencją
profilowania będzie przypisanie danej osobie profilu w celu podejmowania dotyczących jej decyzji
bądź analizy lub przewidywania jej preferencji, zachowań i postaw.
8. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób , których dane
dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:


a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu
przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób,
których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

§ 3

UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta
Administrator przy prowadzeniu Sklepu. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe,
w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora
co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie
określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
2. Dane osobowe Usługobiorców są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (EOG).

§ 4

PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA


1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
2. Podstawy prawne żądania Usługobiorcy:

a) Dostęp do danych – art. 15 RODO
b) Sprostowanie danych – art. 16 RODO.
c) Usunięcie danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym) – art. 17 RODO.
d) Ograniczenie przetwarzania – art. 18 RODO.

e) Przeniesienie danych – art. 20 RODO.
f) Sprzeciw – art. 21 RODO
g) Cofnięcie zgody – art. 7 ust. 3 RODO.

3. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w pkt 2 można wysłać stosowną wiadomość e-mail
na adres: info@altacover.com.
4. W sytuacji wystąpienia przez Usługobiorcę z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw,
Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż
w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania
lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je
w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Usługobiorcę uprzednio w terminie miesiąca od
otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba,
której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5
PLIKI "COOKIES"


1. Strona Administratora używa plików „cookies”.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie
internetowej Sklepu. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego
funkcjonowania strony, a także dają one także możliwość opracowywania ogólnych statystyk
odwiedzin strony internetowej.
3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”.

a) „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony).
b) „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy
przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia
przez Usługobiorcę.

4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji
Usługobiorców w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze
strony internetowej przez Usługobiorcę, typie strony, z jakiej Usługobiorca został przekierowany
oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty Usługobiorcy na stronie internetowej. Informacje te nie
rejestrują konkretnych danych osobowych Usługobiorcy, lecz służą do opracowania statystyk
korzystania ze strony.
5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych
danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator
cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA).
6. Usługobiorca ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego
komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki.  Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).

§ 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych
danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w
szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem
przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz
zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i
modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą
elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy
RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

pixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixelpixel